Schoonmaak

Algemene voorwaarden

Art. 1 Begripsomschrijvingen

 1. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
 2. Partijen:
  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden
werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd
de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of
 andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. (Zie ook: 
Algemene Voorwaarden van Onderaanneming.)
  2. Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de
 opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
 3. Werkprogramma: een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
 4. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

Art. 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Art. 3 Opdrachtbevestiging

 1. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van
de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de aannemer ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met 
opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen 
na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de aannemer middels aangetekend schrijven van
het tegendeel bericht.
 2. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn 
bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 3. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma
 te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering
 der werkzaamheden wordt begonnen.

Art. 4 Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid en artikel 9 lid c van de Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Art. 5 Onderaanneming

 1. De aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst
ge heel of gedeeltelijk door derden l aten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwaswerkzaamheden 
en/of éénmalige werkzaamheden.
 2. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige
 werkzaamheden door derden zullen worden verricht.
 3. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van
 toepassing.

Art. 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en
 daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering
naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma
 tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
 3. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van 
toepassing.
 4. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van 
toepassing.

Art. 7 Contractnaleving en controle

 1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering
van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de 
opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en
-controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het 
tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van
de door hem geconstateerde afwijking(en).
 2. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
  1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
  2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen
 3. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze
wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij
aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn,
indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is
 binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke
afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van
de overeenkomst zou mogen leiden.

Art. 8 Hulpmiddelen

 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs
 inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. In afwijking van het hierboven onderbepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma
benodigde water, electriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de
buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke
 aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
 3. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke,
 voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld.
 De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en 
machines) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, 
de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen
noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen
 en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de
aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terug kan nemen.
 4. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende 
faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Art. 9 Prijs

 1. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden 
aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming 
van het object.
 2. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de
 aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
 3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden.

Art. 10 Betaling

 1. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van of de kalendermaand of van de vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 3. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert 
te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
 4. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

Art. 11 Eigendomsvoorbehoud

Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Art. 12 Aansprakelijkheid

 1. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen 
van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. 
nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen
werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per
 gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat 
betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit 
artikel).
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat 
de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn 
personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van
de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000 doch niet meer dan € 2.500.000 per 
gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van
 de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 3. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen
maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer 
aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor
het vervangen van sleutels vergoed.
 4. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in
voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a 
en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, meteen minimum
verzekerd bedrag van €50.000 per aanspraak en € 100.000 per verzekeringsjaar.
 5. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
 6. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, 
gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering
van deze overeenkomst geleden schade.
 8. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Art. 13 Relatiebeding

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van
de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en
 aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst
 te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het
verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Indien zonder toestemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere 
overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid a. van 
dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de opdrachtgever
 aan de aannemer een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van 
een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Art. 14 Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is 
overeengekomen.
 2. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
  1. Bij opzegging door aannemer: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
  2. Bij opzegging door opdrachtgever;
  3. Indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe aannemer
schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt;
  4. Indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij
 aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn
dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan
aannemer bekend is gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige in gebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, op het moment dat:
  1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
  2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Art. 15 Contractswisseling en werkgelegenheid

 1. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en
afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. De aannemer vrijwaart
de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
 2. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent
 werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en
 Glazenwassersbedrijf (CAO). De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de
opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan - voorzover hierbij sprake zal zijn van contractswisseling - in overleg
 treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, én
om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot het
aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.
 3. Voorzover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met de aannemer, de werkzaamheden zoals
genoemd in artikel l lid a niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake
 overgang van onderneming van toepassing.

Art. 16 Overmacht

 1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk - ten hoogste 3 
maanden - niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de
 overeengekomen totaalprijs voor die periode.
 2. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
 3. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Art. 17 Geschillen

 1. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de 
burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechtiging worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de
Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks
 het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 2. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
 3. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het
 hem opgelegde reglement.